top of page

Ons maak 'n verskil, een woord op 'n slag

Ons is hoofsaaklik ‘n pediatriese praktyk, wat babas tot graad 12 –leerders behandel.  Ons gee egter ook terapie vir volwassenes.  Ons fokus hoofsaaklik op  die volgende areas:   

 • Artikulasie (Dit verwys na die vermoë om verskillende spraakklanke korrek te kan uitspreek.   Artikulasie-uitvalle kan onverstaanbare spraak veroorsaak en effektiewe kommunikasie verhinder).

 • Reseptiewe Taal (Dit verwys na die vermoë om taal te kan verstaan).

 • Ekspressiewe Taal (Dit verwys na die vermoë om gedagtes te kan verwoord deur middel van woorde en sinne.  Dit sluit sinskonstruksie, sinslengte en grammatika in).  

 • Akademiese Taal (Akademiese taal is baie belangrik om ‘n kind in staat te stel om die akademiese konsepte in die klaskamerkonteks te kan verstaan).

 • Ouditiewe Prosessering (Dit verwys na die vermoë om dit wat gehoor word, te kan verstaan in die teenwoordigheid van normale gehoor en intelligensie.  Die interpretasie van inligting is soms uitdagend.  Ouditiewe prosessering is ontsaglik belangrik, aangesien dit ‘n groot rol  in lees- en spelsukses speel).  

 • Pragmatiek (Dit verwys na die vermoë om te weet hoe om in ‘n sosiale konteks op te tree.  Dit sluit funksionele oogkontak, toepaslike register, beurtname en onderwerpsvolhouding in).  

Elke terapeut by Coralié Vermaak Spraak-Taalterapeute is passievol oor kinders en ons streef daarna om elke kind te help om sy/ haar kommunikatiewe potensiaal te bereik.  Ons praktyk het sy deure in Januarie 2005 geopen en is die afgelope jare geseën met ongelooflike groei deur dierbare kinders wat ons paaie gekruis het.  Ons is uitstekend gekwalifiseerde terapeute en is opgewonde oor elke kind wat ons praktyk binnestap.  Ons behandel elke kind met liefde en deernis , met die doel voor  oë  dat elke kind effektief kan kommunikeer deur middel van ouergesentreerde terapie.   

 • Vroeë Kinderintervensie (Hoe vroeër ons kan begin om ‘n kommunikasie-uitval aan te spreek, hoe beter is ons kanse tot sukses.  ‘n Kind is nooit te jonk vir terapie nie.  Ons verskaf ook ouerleiding).  

 • Leesvaardighede (Dit sluit die uitklank van woorde, sameplasing van woorde, leesspoed, leesbegrip, begripstoetse en die beantwoording van begripsvrae in).

 • Spelvaardighede (Dit sluit die begrip en aanleer van skryfklanke, sowel as die toepassing van spelreëls, in).

 • Hakkel, Stamel, Stotter en normale onvlothede (met ander woorde enige spraakuitval wat die vlotheid van spraak beïnvloed).

 • Slukprobleme (Dit verwys na oormatige kwyling, tongplasing wat dentale probleme veroorsaak en eetprobleme as gevolg van swak orale spiersterkte).

 • Stemprobleme (Dit sluit stemmisbruik, sowel as intonasie en stemkwaliteitsprobleme in).

 • Twee-/ Meertaligheid (Dit sluit die aanspreek van taalverwarring, sowel as die aanleer van ‘n soliede taalbasis in).

 • Gehoorverlies (Nadat die nodige versterkings, soos 'n gehoorapparaat of kogleêre inplanting deur ‘n Oudioloog gepas is, ondersteun ons die kind met terapie ten einde spraak en taal aan te leer).  

“Kommunikasie is nie net die essensie van menswees nie, maar ook ‘n lewensbelangrike eienskap.”
(John A. Piece)

ONS SIEN UIT OM JOU TE HELP, OM JOU KIND TE HELP!

bottom of page